Algemene informatie

Algemene voorwaarden

  • Bij Mandy’s Massages worden alleen vrouwen behandeld. Bij onduidelijkheid kan gevraagd worden naar het paspoort.
  • Kwaliteit van dienst en hygiëne staan hoog aangeschreven bij Mandy’s Massages. Ik verwacht van mijn klanten dat eveneens zorg dragen voor lichamelijke hygiëne.
  • Mandy’s Massages geeft geen erotische massages. Het wordt mijn klant kwalijk genomen als hiernaar wordt gevraagd. De behandeling zal dan niet plaats vinden, of worden gestaakt.
  • Bij ongepast of grensoverschrijdend gedrag behoud Mandy’s Massages het recht de behandeling te staken. Ook zal de desbetreffende klant geen behandelingen meer mogen ontvangen.
  • Bij aanvang van de eerste behandeling zal er een vragenlijst worden doorgenomen met de klant. Hierin worden vragen gesteld over de medische toestand van de klant.
  • Ontstaat er twijfel over een aandoening of blessure, kan Mandy’s Massages de behandeling staken en u doorverwijzen naar een arts. Vervolgbehandeling is alleen mogelijks als uw arts schriftelijk toestemming geeft.
  • Mandy’s Massages is niet verantwoordelijk als er schade of letsel ontstaat als gevolg van het verzwijgen van medische informatie dat wordt gevraagd tijdens het intake gesprek.
  • Mandy’s Massages is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.
  • Mocht de afspraak binnen 24 uur worden geannuleerd, dan ben ik genoodzaakt de helft van de kosten in rekening te brengen.

Privacyverklaring:

Mandy’sMassages, gevestigd aan

Argusvlinder 7, 7534 LM Enschede, is verantwoordelijk voor de verwerking van

persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.mandysmassages.nl

Argusvlinder 7

7534 LM Enschede

0653865168

Persoonsgegevens die wij verwerken

Mandy’sMassages verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mandydevos@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Mandy’sMassages verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Mandy’sMassages neemt verantwoordelijkheid op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mandy’sMassages) tussen zit. Mandy’sMassages gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: WordPress

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Mandy’sMassages bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

5 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Mandy’sMassages verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Mandy’sMassages gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar mandydevos@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Mandy’sMassages zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Mandy’sMassages wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Mandy’sMassages neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via mandydevos@gmail.com.

Klachtenregeling

Ik heb mij aangesloten bij de KTNO.

KTNO

Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen (KTNO) is een online platform voor kwaliteitsborging van vakopleidingen, modules en bij- of nascholingen in het particulier onderwijs, met ruime ervaring in complementaire gezondheidszorg (CAM-zorg).

KTNO combineert specifieke kennis van CAM-zorg met knowhow van kwaliteitsborging en moderne informatietechnologie. Onze accreditatietrajecten richten zich op beoordeling, verbetering en ontwikkeling van kwaliteit.

De opleiding die ik op het moment volg is ook goedgekeurd door de KTNO. Zodra mijn opleiding is afgerond, helpen zij me ook bij het zoeken van een goede beroepsvereniging waar ik me dan bij aan kan sluiten.

Als er klachten zijn vanuit mijn klanten, zou ik het prettig vinden dit eerst met mij te bespreken. Er is dan ook grote kans dat we er samen uitkomen.

Is dit niet het geval, kunnen klanten contact opnemen met de beroepsvereniging. Dit is een onafhankelijke partij met een klachtencommissie.

Klachten die ingediend worden via de ledenservice van Carinreggeland zullen ook rechtstreeks de klacht bij mandy’s massages neerleggen. Daar dienst deze verder te worden afgehandeld volgens de bovengenoemde procedures.